Regulamin

Łódź dn. 25.12.2014r. aktualizacja 24.05.2018r. (RODO) aktualizacja 01.01.2021 (Rozszerzenie praw przedsiębiorców) 
 

Regulamin sklepu internetowego Bozarto

dostępnego pod domenami:

bozarto.pl

bozarto.com

bozarto.com.pl

oraz:

sporowehamulce.pl, sportowehamulce.com, sportowehamulce.com.pl

sportowe-hamulce.pl, sportowe-hamulce.com, sportowe-hamulce.com.pl

 

Postanowienia Ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego Bozarto (zwanego dalej Sklepem internetowym). W szczególności warunki zawierania i rozwiązywania umów (składania zamówień), oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

Właścicielem sklepu Bozarto jest firma Bozarto Jakub Kasprzak z siedzibą w Łodzi, przy ul. Marysińskiej 113, o numerze NIP: 726-231-34-07, Regon 100493420 dalej zwanym „Sprzedającym".

Zarejestrowany przez: Prezydent Miasta Łodzi w Referacie Handlu i Usług Urzędu Miasta Łodzi - Delegatura Łódź Bałuty, Łódź ul. Zachodnia 47.
kontakt mailowy do sklepu Bozarto: sklep@bozarto.pl
kontakt telefoniczny +48 533 11 48 42
 

Niniejszy Regulamin zawiera:

§1 Określenie zakresu działalności 

§2 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym

§3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz realizacji zamówień

§4 Tryb postępowania reklamacyjnego

§5 Przetwarzanie i Ochronę Danych Osobowych

§6 Postanowienie Końcowe

 

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

Sprzedającym - należy przez to rozumieć właściciela Sklepu internetowego Bozarto
Konsumencie - należy przez to rozumieć, użytkownika lub kupującego będącego osobą fizyczną dokonującą rejestracji w Sklepie internetowym lub dokonującą zakupu jakichkolwiek produktów za pośrednictwem Sklepu internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby.
Sklepie internetowym - należy przez to rozumieć platformę sprzedażową, prowadzoną przez Sprzedającego.

 

§1 Określenie zakresu działalności

1.   Sklep internetowy umożliwia zakup oferowanych produktów, 24 godziny na dobę, w postaci części zamiennych do układów hamulcowych samochodów osobowych i dostawczych. W szczególności tarcz hamulcowych, klocków, przewodów hamulcowych, zestawów naprawczych zacisków, oraz innych akcesoriów do obsługi i eksploatacji układów hamulcowych. Produkty widniejące na zdjęciach wraz z ceną stanowią przedmiot zawieranych za pośrednictwem sklepu umów sprzedaży.

2.   Wszystkie ceny podane w Sklepie internetowych są cenami brutto zawierającymi podatek VAT. Każdorazowo ceny towarów są podane w karcie produktu obok zdjęcia produktu. Koszt wysyłki jest uzależniony od rodzaju i ilości zamówionego towaru. Informacje na temat kosztów wysyłki znajdują się w zakładce „Koszty dostawy" https://www.bozarto.pl/koszty-dostawy.

Koszt wysyłki jest podawany także w podsumowaniu zamówienia klienta.    

§2 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym

1. Sklep internetowy umożliwia zamówienie oferowanych towarów, korzystając z powszechnie dostępnego oprogramowania, w postaci przeglądarek internetowych, które akceptują pliki typu cookies, np.: przeglądarka FireFox wersja 3 lub nowsze, Opera wersja 9 lub nowsze, Chrome wersja 10 lub nowsze, Internet Explorer wersja 7 lub nowsze, Safari. Przeglądarki muszą zawierać zainstalowane najnowsze        wersje JAVA i FLASH. Rozdzielczość sklepu internetowego jest optymalna w ustawieniach 1024 px. Wszelkie oprogramowanie innych firm, może mieć wpływ na poprawne funkcjonowanie sklepu i należy je wyłączyć.

2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub ograniczenia techniczne, które występują w sprzęcie komputerowym lub oprogramowaniu używanym przez Użytkownika celem skorzystania ze Sklepu internetowego, a które uniemożliwiają lub utrudniają Użytkownikowi korzystanie ze sklepu internetowego.

§3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów (zwrotu towaru) oraz realizacji zamówień

Warunkiem skorzystania z oferty Sklepu internetowego jest uprzednie zapoznanie się z udostępnionymi na stronie sklepu internetowego : cenami (podane ceny w walucie polskiej PLN, z podatkiem VAT) a także wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu.

1. W celu zakupu usługi/ produktu dostępnego w Sklepie internetowym, Konsument wybiera      pozycje do koszyka, następnie poprzez koszyk następuje finalizacja zamówienia.

2. Zawarcie umowy następuje w momencie złożenia zamówienia przez Konsumenta.

3. Jest możliwość złożenia zamówienia przez telefon. Konsument telefonicznie ustala ze Sprzedającym rodzaj i ilość zamawianego towaru, dokonuje wyboru formy dostawy i płatności. Sprzedający w ramach potwierdzenia przesyła podsumowanie zamówienia w postaci wiadomości SMS lub maila. Konsument jest zobowiązany odpowiedzieć na tę wiadomość. Odpowiedź pozytywna jest równoznaczna z zawarciem umowy.

4. Zamówienie jest realizowane niezwłocznie po zawarciu umowy.

5. Konsument może wybrać formę dowodu zakupu, w postaci faktury VAT papierowej, paragonu, - w takim przypadku     zobowiązany jest wskazać  w formularzu dane, niezbędne do wystawienia odpowiedniego dokumentu.

6. Dostawa zakupionych produktów odbywa się poprzez wysłanie za pomocą wybranej opcji przewoźnika, na podany w formularzu zamówienia adres. Jest możliwy także odbiór osobisty zamówionego towaru.

7. W przypadku zgłoszenia reklamacji, Sprzedający ponosi odpowiedzialność w ciągu 2 lat od wydania rzeczy będącej przedmiotem zakupu w przypadku niezgodności produktu z zawartą umową, zgodnie z § 4 niniejszego regulaminu.

 

--Zwrot towaru--

8. Konsument może zrezygnować z towaru kupionego w Sklepie internetowym bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

9. Odstąpienie od umowy może nastąpić w ten sposób, że konsument podpisze dostępny na stronie Sklepu internetowego „formularz odstąpienia od umowy" oraz wyśle je na wskazany adres Sprzedającego lub wyśle oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą poczty elektronicznej Sprzedającego na adres: sklep@bozarto.pl. Wyżej określony sposób wyrażenia oświadczenia woli od odstąpieniu od umowy nie wyłącza złożenia takiego oświadczenia w inny sposób, o ile wyraża on wolę konsumenta w sposób dostateczny.

10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

11. Sprzedający, w przypadku wykonania przez konsumenta prawa do odstąpienia od umowy zwraca konsumentowi niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy,  wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym  koszt przesyłki produktu do Konsumenta z zastrzeżeniem ust. 13 niniejszego paragrafu.

12. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

13. Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, przez co należy w szczególności rozumieć koszt odesłania towaru z powrotem do sprzedającego  (zgodnie z zasadą wyrażoną w orzeczeniu ETS w sprawie C-511/08 oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami).

14. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedającego, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

15. Sprzedający niezwłocznie przekazuje konsumentowi potwierdzenie przyjęcia oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną - przy wykorzystaniu wskazanego przez konsumenta adresu poczty elektronicznej lub przy użyciu innego środka komunikowania się, jeżeli użycie poczty elektronicznej nie jest możliwe.

16. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, odstąpienie od umowy nie dotyczy towarów, których zwrot ze względów higienicznych jest niedopuszczalny oraz towarów nieprefabrykowanych, służących zaspokojeniu indywidualnych potrzeb Konsumenta.

17. Szczegółowy opis procedury zwrotu towaru wraz z objaśnieniami znajduje się w pliku „Pouczenie o odstąpieniu od umowy" umieszczonym w załączniku na początku regulaminu.

18. Wymiana zakupionego towaru jest możliwa w ciągu 28 dni od daty otrzymania towaru. Nie dotyczy tarcz hamulcowych wykonywanych na zamówienie.

§ 4 Tryb postępowania reklamacyjnego

1. W przypadku wad lub niezgodności towaru z umową, Konsumentowi przysługuje uprawnienie do reklamacji towaru poprzez zawiadomienie sprzedającego drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@bozarto.pl  lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Sklepu internetowego:

Bozarto Jakub Kasprzak

Ul. Marysińska 113

91-849 Łódź POLSKA

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane:

  • imię i nazwisko
  • adres do korespondencji (również adres e-mail oraz numer telefonu)
  • przedmiot reklamacji
  • przyczynę reklamacji
  • podpis (tylko w przypadku reklamacji składanej pocztą)

Druk zgłoszenia reklamacyjnego można także pobrać ze strony Sklepu internetowego.

Jeśli produkt posiada kartę gwarancyjną należy ją wypełnić i załączyć do zgłoszenia reklamacyjnego.

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Sprzedającego niezwłocznie, nie dłużej niż w ciągu 14 dni.

4. O rezultacie reklamacji Sprzedający poinformuje Konsumenta na adres e-mail, wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym, a w przypadku korespondencji listownej - na adres wskazany przez Konsumenta.

5. W razie uwzględnienia reklamacji, Sprzedający zobowiązuje się uzgodnić termin i tryb naprawy towaru lub wymiany towaru wolny od wad - a jeżeli nie jest to możliwe -  obniżenia ceny.

6. Jeżeli wada rzeczy sprzedanej jest istotna, Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

§5 Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych

1. Sprzedający, będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe Konsumentów. Podane przez Konsumentów dane mogą być przetwarzane wyłącznie dla celów określonych w celu realizacji złożonego zamówienia oraz celów określonych w Polityce Prywatności dostępnej na stronach sklepu internetowego Bozarto.

§6 Postanowienie Końcowe

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia udostępnienia w Sklepie internetowym i stanowi integralną część zawieranej z Konsumentem umowy. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna dla Konsumenta w zakładce Regulamin https://www.bozarto.pl/regulamin

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu. O treści zmian niniejszego Regulaminu zarejestrowany Użytkownik zostanie powiadomiony w formie elektronicznej, na 30 dni przed wejściem w życie zmian.

Zmiany regulaminu nie mogą pogarszać sytuacji prawnej Konsumentów zawierających umowy na podstawie poprzedniej wersji regulaminu.

3. Wszelkie Zakupy, których realizacja rozpoczęła się przed wejściem w życie nowego Regulaminu, będą realizowane według zasad poprzedniej wersji Regulaminu.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204),ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), a także ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883).

5. Kupujący będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Łodzi. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich". 

Newsletter

Zapisz się do newslettera i dowiaduj się na bieżąco o aktualnych okazjach.

Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny. Dowiedz się więcej o cookies.

Zamknij