Jesteś tutaj: Regulamin
Kwota zamówienia: 0,00
0 poz. (0 szt.)
Twój koszyk

Regulamin zakupów

 

Do pobrania

Pobierz plik

Pouczenie - odstąpienie

od umowy

Pobierz plik

Odstąpienie od umowy
DRUK

Pobierz plik

Zgłoszenie reklamacyjne
tarcz Bozarto

 
       


Łódź dn. 25.12.2014

Regulamin Sklepu BOZARTO

Polityka prywatności Sklepu BOZARTO


Regulamin Sklepu BOZARTO

dostępnego pod domenami:

bozarto.pl

bozarto.com

bozarto.com.pl

oraz:

sporowehamulce.pl, sportowehamulce.com, sportowehamulce.com.pl

sportowe-hamulce.pl, sportowe-hamulce.com, sportowe-hamulce.com.pl

 

Postanowienia Ogólne

 

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego Bozarto. W szczególności warunki zawierania i rozwiązywania umów,  
(składania zamówień), oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

Właścicielem sklepu Bozarto jest firma Bozarto Jakub Kasprzak z siedzibą w Łodzi, przy ul. Marysińskiej 113, o numerze NIP: 726-231-34-07, Regon 100493420 dalej zwanym „Sprzedającym".

   

Zarejestrowany przez: Prezydent Miasta Łodzi w Referacie Handlu i Usług Urzędu Miasta Łodzi - Delegatura Łódź Bałuty, Łódź ul. Zachodnia 47.
kontakt mailowy do sklepu Bozarto:
sklep@bozarto.pl
kontakt telefoniczny
+48 533 11 48 42
kontakt poprzez komunikator GG: 3610000Niniejszy Regulamin zawiera:


§1 Określenie zakresu działalności 


§2 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym


§3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz realizacji zamówień


§4 Tryb postępowania reklamacyjnego


§5 Przetwarzanie i Ochronę Danych Osobowych


§6 Postanowienie Końcowe


Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

Sprzedającym - należy przez to rozumieć właściciela Sklepu internetowego
Konsumencie - należy przez to rozumieć, użytkownika lub kupującego będącego osobą fizyczną dokonującą rejestracji w Sklepie internetowym lub dokonującą zakupu jakichkolwiek produktów lub usług za pośrednictwem Sklepu internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby.
Sklepie internetowym - należy przez to rozumieć platformę sprzedażową, prowadzoną przez Sprzedającego.


§1 Określenie zakresu działalności


1.   Sklep internetowy umożliwia zakup oferowanych produktów, 24 godziny na dobę, w postaci części zamiennych do układów hamulcowych samochodów osobowych i dostawczych. W szczególności tarcz hamulcowych, klocków, przewodów hamulcowych, zestawów naprawczych zacisków, oraz innych akcesoriów do obsługi i eksploatacji układów hamulcowych. Produkty widniejące na zdjęciach wraz z ceną stanowią przedmiot zawieranych za pośrednictwem sklepu umów sprzedaży.

2.   Wszystkie ceny podane w Sklepie internetowych są cenami brutto zawierającymi podatek VAT. Każdorazowo ceny towarów są podane w karcie produktu obok zdjęcia produktu. Koszt wysyłki jest uzależniony od rodzaju i ilości zamówionego towaru. Informacje na temat kosztów wysyłki znajdują się w zakładce „Spedycja - koszty wysyłki" https://www.bozarto.pl/pl,s,49_spedycja---koszty-wysylki.html.

Koszt wysyłki jest podawany także w podsumowaniu zamówienia klienta.    


§2 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym


1.    Sklep internetowy umożliwia zamówienie oferowanych towarów, korzystając z powszechnie dostępnego oprogramowania, w postaci przeglądarek internetowych, które akceptują pliki typu cookies, np.: przeglądarka FireFox wersja 3 lub nowsze, Opera wersja 9 lub nowsze, Chrome wersja 10 lub nowsze, Internet Explorer wersja 7 lub nowsze, Safari. Przeglądarki muszą zawierać zainstalowane najnowsze        wersje JAVA i FLASH. Rozdzielczość Sklepu internetowego jest optymalna w ustawieniach 1024 px. Wszelkie oprogramowanie innych firm, może mieć wpływ na poprawne funkcjonowanie sklepu i należy je wyłączyć.

2.   Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub ograniczenia techniczne, które występują w sprzęcie komputerowym lub oprogramowaniu używanym przez Użytkownika celem skorzystania
ze Sklepu internetowego, a które uniemożliwiają lub utrudniają Użytkownikowi korzystanie ze Sklepu internetowego.

 

§3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz realizacji zamówień

Warunkiem skorzystania z oferty sklepu jest uprzednie zapoznanie się z udostępnionymi na stronie Sklepu internetowego : cenami (podane ceny w walucie polskiej PLN, z podatkiem VAT) a także wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu.

1.   W celu zakupu usługi/ produktu dostępnego w Sklepie internetowym, Użytkownik wybiera      pozycje do koszyka, następnie poprzez koszyk następuje finalizacja zamówienia.

2.   Zawarcie umowy następuje w momencie złożenia zamówienia przez Użytkownika.

3.   Jest możliwość złożenia zamówienia przez telefon. Konsument telefonicznie ustala ze Sprzedającym rodzaj i ilość zamawianego towaru, dokonuje wyboru formy dostawy i płatności. Sprzedający w ramach potwierdzenia przesyła podsumowanie zamówienia w postaci wiadomości SMS lub maila. Konsument jest zobowiązany odpowiedzieć na tę wiadomość. Odpowiedź pozytywna jest równoznaczna z zawarciem umowy.

4.   Zamówienie jest realizowane niezwłocznie po zawarciu umowy.

5.   Użytkownik może wybrać formę dowodu zakupu, w postaci faktury VAT papierowej, paragonu, - w takim przypadku     zobowiązany jest wskazać  w formularzu dane, niezbędne do wystawienia odpowiedniego dokumentu.

6.   Dostawa zakupionych produktów odbywa się poprzez wysłanie za pomocą wybranej opcji przewoźnika, na podany w formularzu zamówienia adres. Jest możliwy także odbiór osobisty zamówionego towaru.

7.   W przypadku zgłoszenia reklamacji, Sprzedający ponosi odpowiedzialność w ciągu 2 lat od wydania rzeczy będącej przedmiotem zakupu w przypadku niezgodności produktu z zawartą umową, zgodnie z § 4 niniejszego regulaminu.

8.   Konsument może zrezygnować z towaru kupionego w  Sklepie internetowym bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

9.   Odstąpienie od umowy może nastąpić w ten sposób, że konsument podpisze dostępny na stronie Sklepu internetowego „formularz odstąpienia od umowy" oraz wyśle je na wskazany adres Sprzedającego lub wyśle oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą poczty elektronicznej Sprzedającego na adres: sklep@bozarto.pl. Wyżej określony sposób wyrażenia oświadczenia woli od odstąpieniu od umowy nie wyłącza złożenia takiego oświadczenia w inny sposób, o ile wyraża on wolę konsumenta w sposób dostateczny.

10.                Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

11.                Sprzedający, w przypadku wykonania przez konsumenta prawa do odstąpienia od umowy zwraca konsumentowi niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy,  wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym  koszt przesyłki produktu do konsumenta z zastrzeżeniem ust. 13 niniejszego paragrafu.

12.                Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

13.                Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, przez co należy w szczególności rozumieć koszt odesłania towaru z powrotem do sprzedającego  (zgodnie z zasadą wyrażoną w orzeczeniu ETS w sprawie C-511/08 oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami).

14.                Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedającego, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

15.                Sprzedający niezwłocznie przekazuje konsumentowi potwierdzenie przyjęcia oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną - przy wykorzystaniu wskazanego przez konsumenta adresu poczty elektronicznej lub przy użyciu innego środka komunikowania się, jeżeli użycie poczty elektronicznej nie jest możliwe.

16.                Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, odstąpienie od umowy nie dotyczy towarów, których zwrot ze względów higienicznych jest niedopuszczalny oraz towarów nieprefabrykowanych, służących zaspokojeniu indywidualnych potrzeb Kupującego.

17.         Szczegółowy opis procedury zwrotu towaru wraz z objaśnieniami znajduje się w pliku „Pouczenie o odstąpieniu od umowy" umieszczonym na początku regulaminu.

 

§ 4 Tryb postępowania reklamacyjnego


1.   W przypadku wad lub niezgodności towaru z umową, kupującemu przysługuje uprawnienie do reklamacji towaru poprzez zawiadomienie sprzedającego drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@bozarto.pl  lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Sklepu internetowego:

Bozarto Jakub Kasprzak

Ul. Marysińska 113

91-849 Łódź POLSKA


2.   Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane:

  • imię i nazwisko
  • adres do korespondencji (również adres e-mail oraz numer telefonu)
  • przedmiot reklamacji
  • przyczynę reklamacji
  • podpis (tylko w przypadku reklamacji składanej pocztą)

Zgłoszenie reklamacyjne można także pobrać ze strony Sklepu internetowego.

Jeśli produkt posiada kartę gwarancyjną należy ją wypełnić i załączyć do zgłoszenia reklamacyjnego.


3.   Reklamacje rozpatrywane będą przez Sprzedającego niezwłocznie, nie dłużej niż w ciągu 14 dni.


4.   O rezultacie reklamacji Sprzedający poinformuje Użytkownika na adres e-mail, wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym, a w przypadku korespondencji listownej - na adres wskazany przez Użytkownika.


5.   W razie uwzględnienia reklamacji, Sprzedający zobowiązuje się uzgodnić termin i tryb naprawy towaru lub wymiany towaru wolny od wad - a jeżeli nie jest to możliwe -  obniżenia ceny.


6.   Jeżeli wada rzeczy sprzedanej jest istotna, konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.


§5 Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych


1.   Sprzedający, będący administratorem danych osobowych, chroni dane      osobowe Użytkowników. Podane przez Użytkownika dane mogą być       przetwarzane wyłącznie dla celów określonych w Regulaminie w celu realizacji       złożonego zamówienia oraz celów określonych w Polityce Prywatności dostępnej na stronach Sklepu internetowego.


§6 Postanowienie Końcowe

2.   Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia udostępnienia w Sklepie internetowym i stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna dla Użytkownika w zakładce Regulamin https://www.bozarto.pl/pl,s,31_regulamin.html


3.   Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu. O treści zmian niniejszego Regulaminu zarejestrowany Użytkownik zostanie powiadomiony w formie elektronicznej, na 30 dni przed wejściem w życie zmian.


Zmiany regulaminu nie mogą pogarszać sytuacji prawnej konsumentów zawierających umowy na podstawie poprzedniej wersji regulaminu.


4.   Wszelkie Zakupy, których realizacja rozpoczęła się przed wejściem w życie nowego Regulaminu, będą realizowane według zasad poprzedniej wersji Regulaminu.


5.   W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204),ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), a także ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883).


6.   Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Łodzi. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich". 

 

 

 

  POLITYKA PRYWATNOŚCI Sklepu Bozarto


I. Postanowienia Ogólne


Postanowienia poniższe stanowią politykę prywatności (dalej: „Polityka Prywatności"), która określa informacje dotyczące zbierania danych, w tym danych osobowych użytkowników usług(i) świadczonej przez Bozarto Jakub Kasprzak z siedzibą przy ul. Marysińskiej 113 w Łodzi,  o numerze NIP: 726-231-34-07, oraz sposób ich przetwarzania.


II. Dane osobowe


Firma Bozarto Jakub Kasprzak dokłada wszelkich starań, aby prowadzony Sklep internetowy Bozarto ułatwiał każdemu użytkownikowi przeglądanie strony
i składanie zamówień. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo i wygodę zakupów informujemy, że poruszając się po stronie wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez sklep plików cookies oraz innych podanych dobrowolnie danych osobowych. Dane, o które będziesz proszony w formularzach zamówień, są niezbędne do działania serwisu lub realizacji usługi. Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.


III. Rodzaje i cel wykorzystania danych


Jawne Dane Osobowe


Dane osobowe podane na serwisach należących do Sklepu internetowego Bozarto przy okazji wysyłania komentarzy, opinii itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Sklep internetowy Bozarto nie ma możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te, nie podlegają „Polityce Prywatności".


Cookies (Ciasteczka)


Sklep internetowy Bozarto zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej sklepu internetowego. Cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do wykonania danej operacji, np. w postaci uwierzytelnienia, zbierania danych statystycznych lub zapisania danych w formularzach kontaktu lub zamówienia.

Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarki) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Jednakże w ustawieniach przeglądarki można dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies, w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną ich obsługę w ustawieniach przeglądarki bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki. Usługa lub jej poszczególne funkcjonalności mogą jednak bez plików cookies nie działać poprawnie.


Subskrypcja bezpłatnych newsletterów


Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów należących do Sklepu internetowego Bozarto  wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail i innych danych, np. imię itp. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej serwisów.


Niezapowiedziane Wiadomości


Sklep internetowy Bozarto zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Sklep internetowy Bozarto rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne (mailingi, promocje, reklamy, inne materiały marketingowe). Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych Sklepu internetowego Bozarto.


Inne formularze


Formularze, okna pop-up i inne formy znajdujące się gościnnie na serwisach należących do Sklepu internetowego Bozarto i dotyczące usług, produktów, serwisów nieobsługiwanych przez Sklep internetowy Bozarto nie podlegają „Polityce Prywatności".


IV. Uprawnienia użytkowników w zakresie danych osobowych


Sklep internetowy Bozarto zapewnia użytkownikom przekazującym dane osobowe realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym również prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Użytkownik ma prawo w każdym czasie do usunięcia swoich danych osobowych poprzez kontakt mailowy na adres Sklepu internetowego Bozarto

Sklep internetowy Bozarto stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.


V. Zmiany Polityki Prywatności


Sklep internetowy Bozarto zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian
w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika serwisu należącego do Sklepu internetowego Bozarto obowiązuje aktualna „Polityką Prywatności". O zmianach Polityki Prywatności, Sklep internetowy Bozarto będzie informować na stronach serwisu.


VI. Dodatkowe informacje


W przypadku pytań lub wątpliwości, co do Polityki Prywatności, Sklep internetowy Bozarto prosi o kontakt na adres e-mail podany na stronach serwisu sklep@bozarto.pl

Kontakt: Tel. 533 11 48 42 GG: 3610000 e-mail: sklep@bozarto.pl

Copyright © Bozarto.pl all rights reserved

BOZARTO Sportowe Hamulce – sklep z częściami zamiennymi do samochodowych układów hamulcowych oferujący sportowe tarcze hamulcowe, tarcze wiercone nacinane rowkowane GTR, klocki hamulcowe, przewody hamulcowe w oplocie stalowym reperaturki zacisku oraz płyny i smary do układów hamulcowych, Łódź Marysińska 113

Pozycjonowanie i Kampanie Adwords: VD - zapoznaj się z ofertą