Jesteś tutaj: Regulamin
Kwota zamówienia: 0,00
0 poz. (0 szt.)
Twój koszyk

Regulamin zakupów


Do pobrania

Pobierz plik

Pouczenie - odstąpienie

od umowy

Pobierz plik

Odstąpienie od umowy
DRUK

Pobierz plik

Zgłoszenie reklamacyjne
tarcz Bozarto

 
       

 


Łódź dn. 25.12.2014r. aktualizacja 24.05.2018r. (RODO)

Regulamin Sklepu BOZARTO

Polityka prywatności Sklepu BOZARTO

Pliki Cookies w Sklepie Bozarto


Regulamin Sklepu BOZARTO

dostępnego pod domenami:

bozarto.pl

bozarto.com

bozarto.com.pl

oraz:

sporowehamulce.pl, sportowehamulce.com, sportowehamulce.com.pl

sportowe-hamulce.pl, sportowe-hamulce.com, sportowe-hamulce.com.pl

 

Postanowienia Ogólne

 

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego Bozarto (zwanego dalej serwisem). W szczególności warunki zawierania i rozwiązywania umów (składania zamówień), oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

Właścicielem sklepu Bozarto jest firma Bozarto Jakub Kasprzak z siedzibą w Łodzi, przy ul. Marysińskiej 113, o numerze NIP: 726-231-34-07, Regon 100493420 dalej zwanym „Sprzedającym".

   

Zarejestrowany przez: Prezydent Miasta Łodzi w Referacie Handlu i Usług Urzędu Miasta Łodzi - Delegatura Łódź Bałuty, Łódź ul. Zachodnia 47.
kontakt mailowy do sklepu Bozarto:
sklep@bozarto.pl
kontakt telefoniczny
+48 533 11 48 42
kontakt poprzez komunikator GG: 3610000Niniejszy Regulamin zawiera:


§1 Określenie zakresu działalności 


§2 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym


§3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz realizacji zamówień


§4 Tryb postępowania reklamacyjnego


§5 Przetwarzanie i Ochronę Danych Osobowych


§6 Postanowienie Końcowe


Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

Sprzedającym - należy przez to rozumieć właściciela Sklepu internetowego Bozarto
Konsumencie - należy przez to rozumieć, użytkownika lub kupującego będącego osobą fizyczną dokonującą rejestracji w Sklepie internetowym lub dokonującą zakupu jakichkolwiek produktów lub usług za pośrednictwem Sklepu internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby.
Sklepie internetowym - należy przez to rozumieć platformę sprzedażową, prowadzoną przez Sprzedającego.


§1 Określenie zakresu działalności


1.   Sklep internetowy umożliwia zakup oferowanych produktów, 24 godziny na dobę, w postaci części zamiennych do układów hamulcowych samochodów osobowych i dostawczych. W szczególności tarcz hamulcowych, klocków, przewodów hamulcowych, zestawów naprawczych zacisków, oraz innych akcesoriów do obsługi i eksploatacji układów hamulcowych. Produkty widniejące na zdjęciach wraz z ceną stanowią przedmiot zawieranych za pośrednictwem sklepu umów sprzedaży.

2.   Wszystkie ceny podane w Sklepie internetowych są cenami brutto zawierającymi podatek VAT. Każdorazowo ceny towarów są podane w karcie produktu obok zdjęcia produktu. Koszt wysyłki jest uzależniony od rodzaju i ilości zamówionego towaru. Informacje na temat kosztów wysyłki znajdują się w zakładce „Spedycja - koszty wysyłki" https://www.bozarto.pl/pl,s,49_spedycja---koszty-wysylki.html.

Koszt wysyłki jest podawany także w podsumowaniu zamówienia klienta.    


§2 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym


1.    Sklep internetowy umożliwia zamówienie oferowanych towarów, korzystając z powszechnie dostępnego oprogramowania, w postaci przeglądarek internetowych, które akceptują pliki typu cookies, np.: przeglądarka FireFox wersja 3 lub nowsze, Opera wersja 9 lub nowsze, Chrome wersja 10 lub nowsze, Internet Explorer wersja 7 lub nowsze, Safari. Przeglądarki muszą zawierać zainstalowane najnowsze        wersje JAVA i FLASH. Rozdzielczość sklepu internetowego jest optymalna w ustawieniach 1024 px. Wszelkie oprogramowanie innych firm, może mieć wpływ na poprawne funkcjonowanie sklepu i należy je wyłączyć.

2.   Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub ograniczenia techniczne, które występują w sprzęcie komputerowym lub oprogramowaniu używanym przez Użytkownika celem skorzystania
ze Sklepu internetowego, a które uniemożliwiają lub utrudniają Użytkownikowi korzystanie ze sklepu internetowego.

 

§3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów (zwrotu towaru) oraz realizacji zamówień

Warunkiem skorzystania z oferty sklepu jest uprzednie zapoznanie się z udostępnionymi na stronie sklepu internetowego : cenami (podane ceny w walucie polskiej PLN, z podatkiem VAT) a także wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu.

1.   W celu zakupu usługi/ produktu dostępnego w Sklepie internetowym, Użytkownik wybiera      pozycje do koszyka, następnie poprzez koszyk następuje finalizacja zamówienia.

2.   Zawarcie umowy następuje w momencie złożenia zamówienia przez Użytkownika.

3.   Jest możliwość złożenia zamówienia przez telefon. Konsument telefonicznie ustala ze Sprzedającym rodzaj i ilość zamawianego towaru, dokonuje wyboru formy dostawy i płatności. Sprzedający w ramach potwierdzenia przesyła podsumowanie zamówienia w postaci wiadomości SMS lub maila. Konsument jest zobowiązany odpowiedzieć na tę wiadomość. Odpowiedź pozytywna jest równoznaczna z zawarciem umowy.

4.   Zamówienie jest realizowane niezwłocznie po zawarciu umowy.

5.   Użytkownik może wybrać formę dowodu zakupu, w postaci faktury VAT papierowej, paragonu, - w takim przypadku     zobowiązany jest wskazać  w formularzu dane, niezbędne do wystawienia odpowiedniego dokumentu.

6.   Dostawa zakupionych produktów odbywa się poprzez wysłanie za pomocą wybranej opcji przewoźnika, na podany w formularzu zamówienia adres. Jest możliwy także odbiór osobisty zamówionego towaru.

7.   W przypadku zgłoszenia reklamacji, Sprzedający ponosi odpowiedzialność w ciągu 2 lat od wydania rzeczy będącej przedmiotem zakupu w przypadku niezgodności produktu z zawartą umową, zgodnie z § 4 niniejszego regulaminu.

8.   Konsument może zrezygnować z towaru kupionego w  Sklepie internetowym bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

9.   Odstąpienie od umowy może nastąpić w ten sposób, że konsument podpisze dostępny na stronie Sklepu internetowego „formularz odstąpienia od umowy" oraz wyśle je na wskazany adres Sprzedającego lub wyśle oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą poczty elektronicznej Sprzedającego na adres: sklep@bozarto.pl. Wyżej określony sposób wyrażenia oświadczenia woli od odstąpieniu od umowy nie wyłącza złożenia takiego oświadczenia w inny sposób, o ile wyraża on wolę konsumenta w sposób dostateczny.

10.                Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

11.                Sprzedający, w przypadku wykonania przez konsumenta prawa do odstąpienia od umowy zwraca konsumentowi niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy,  wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym  koszt przesyłki produktu do konsumenta z zastrzeżeniem ust. 13 niniejszego paragrafu.

12.                Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

13.                Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, przez co należy w szczególności rozumieć koszt odesłania towaru z powrotem do sprzedającego  (zgodnie z zasadą wyrażoną w orzeczeniu ETS w sprawie C-511/08 oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami).

14.                Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedającego, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

15.                Sprzedający niezwłocznie przekazuje konsumentowi potwierdzenie przyjęcia oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną - przy wykorzystaniu wskazanego przez konsumenta adresu poczty elektronicznej lub przy użyciu innego środka komunikowania się, jeżeli użycie poczty elektronicznej nie jest możliwe.

16.                Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, odstąpienie od umowy nie dotyczy towarów, których zwrot ze względów higienicznych jest niedopuszczalny oraz towarów nieprefabrykowanych, służących zaspokojeniu indywidualnych potrzeb Kupującego.

17.         Szczegółowy opis procedury zwrotu towaru wraz z objaśnieniami znajduje się w pliku „Pouczenie o odstąpieniu od umowy" umieszczonym na początku regulaminu.

18.         Wymina zakupionego towaru jest możlwa w ciągu 28 dni od daty otrzymania towaru. Nie dotyczy tarcz wykonywanych na zamówienie.


§ 4 Tryb postępowania reklamacyjnego


1.   W przypadku wad lub niezgodności towaru z umową, kupującemu przysługuje uprawnienie do reklamacji towaru poprzez zawiadomienie sprzedającego drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@bozarto.pl  lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Sklepu internetowego:

Bozarto Jakub Kasprzak

Ul. Marysińska 113

91-849 Łódź POLSKA


2.   Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane:

 • imię i nazwisko
 • adres do korespondencji (również adres e-mail oraz numer telefonu)
 • przedmiot reklamacji
 • przyczynę reklamacji
 • podpis (tylko w przypadku reklamacji składanej pocztą)

Zgłoszenie reklamacyjne można także pobrać ze strony Sklepu internetowego.

Jeśli produkt posiada kartę gwarancyjną należy ją wypełnić i załączyć do zgłoszenia reklamacyjnego.


3.   Reklamacje rozpatrywane będą przez Sprzedającego niezwłocznie, nie dłużej niż w ciągu 14 dni.


4.   O rezultacie reklamacji Sprzedający poinformuje Użytkownika na adres e-mail, wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym, a w przypadku korespondencji listownej - na adres wskazany przez Użytkownika.


5.   W razie uwzględnienia reklamacji, Sprzedający zobowiązuje się uzgodnić termin i tryb naprawy towaru lub wymiany towaru wolny od wad - a jeżeli nie jest to możliwe -  obniżenia ceny.


6.   Jeżeli wada rzeczy sprzedanej jest istotna, konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.


§5 Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych


1.   Sprzedający, będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe Użytkowników. Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane wyłącznie dla celów określonych w celu realizacji złożonego zamówienia oraz celów określonych w Polityce Prywatności dostępnej na stronach sklepu internetowego Bozarto.


§6 Postanowienie Końcowe

2.   Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia udostępnienia w Sklepie internetowym i stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna dla Użytkownika w zakładce Regulamin https://www.bozarto.pl/pl,s,31_regulamin.html


3.   Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu. O treści zmian niniejszego Regulaminu zarejestrowany Użytkownik zostanie powiadomiony w formie elektronicznej, na 30 dni przed wejściem w życie zmian.


Zmiany regulaminu nie mogą pogarszać sytuacji prawnej konsumentów zawierających umowy na podstawie poprzedniej wersji regulaminu.


4.   Wszelkie Zakupy, których realizacja rozpoczęła się przed wejściem w życie nowego Regulaminu, będą realizowane według zasad poprzedniej wersji Regulaminu.


5.   W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204),ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), a także ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883).


6.   Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Łodzi. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich". 
  POLITYKA PRYWATNOŚCI Sklepu Bozarto
aktualizacja 24.05.2018r. (RODO)

 


Ochrona informacji dotyczących Użytkowników sklepu internetowego Bozarto, dalej zwanym „Serwisem” jest dla nas sprawą najwyższej wagi, w związku z tym dokładamy starań, abyście czuli się bezpiecznie powierzając nam swoje dane osobowe przy korzystaniu z naszej strony internetowej. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania przez nas waszych danych osobowych, przysługujące wam prawa i nasze obowiązki jako administratora danych.

 

Stosujemy środki techniczne i rozwiązania organizacyjne zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych.

 

Administratorem danych jest:

Bozarto Jakub Kasprzak z siedzibą w Łodzi, przy ul. Marysińskiej 113, o numerze NIP: 726-231-34-07, Regon 100493420 , dalej zwanym „Sprzedającym"

Zarejestrowany przez: Prezydent Miasta Łodzi w Referacie Handlu i Usług Urzędu Miasta Łodzi - Delegatura Łódź Bałuty, Łódź ul. Zachodnia 47.

 

Cel przetwarzania

 

Sprzedający przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisu, w celu prawidłowego wykonywania umów zawartych w ramach sklepu on-line.

Co oznacza, że dane te są potrzebne w szczególności do:


 • Zarejestrowania się w Serwisie.

 • Zawarcia umowy.
 • Dokonania rozliczeń.
 • Przesłanie informacji o statusie złożonego zamówienia.
 • Dostarczenia zamówionego przez Użytkownika towaru.
 • Korzystania przez Użytkownika wszelkich uprawnień konsumenckich (np. odstąpienie od umowy, reklamacji).
 • Przyznania indywidualnych rabatów stałych i kodów rabatowych

 

Rodzaj danych

 

Bozarto  przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do:

 

 • Zalogowania się w Serwisie:

       - adres e-mail

 

 • Dokonywania zakupów w Serwisie:

      - imię i nazwisko

      - adres dostawy

      - numer telefonu

      - adres e-mail

      - NIP (w przypadku żądania wystawienia faktury zgłoszonego przez przedsiębiorcę)

 

 • W przypadku odstąpienia od umowy bądź uznania reklamacji, gdy zwrot należności następuje bezpośrednio na rachunek bankowy Użytkownika prosimy o podanie numeru rachunku w celu dokonania zwrotu należności.

 

Podstawa prawna przetwarzania

 

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

Twoje dane osobowe przetwarzamy za twoją zgodą, wyrażoną w chwili rejestracji w Serwisie oraz w chwili potwierdzenia dokonanej w Serwisie transakcji.

 

Wyrażenie zgody na przetwarzanie twoich danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, brak zgody uniemożliwia zarejestrowanie się w Serwisie oraz dokonywania zakupów za pośrednictwem Serwisu.

W związku z przetwarzaniem przez nas twoich danych osobowych przysługują ci następujące prawa:

 

1.   W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę - bez podawania przyczyny. Żądanie może dotyczyć wskazanego przez Ciebie celu przetwarzania np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji o wysyłce towaru, ale też może dotyczyć wszystkich celów przetwarzania. Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że zostanie usunięte twoje konto Użytkownika w Serwisie a twoje dane nie będą przez nas przetwarzane. Wycofanie zgody nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.

2.   W każdej chwili możesz żądać abyśmy usunęli twoje dane – bez podawania przyczyny. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza, że zostanie usunięte twoje konto użytkownika w Serwisie a twoje dane nie będą przez nas przetwarzane.

3.   W każdej chwili możesz wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu twoich danych zarówno w całości jak i we wskazanym przez ciebie celu. Sprzeciw nie wpłynie na już dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie twojego konta Użytkownika w Serwisie a twoje dane nie będą przez nas przetwarzane.

4.   Możesz zażądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie twoich danych osobowych czy to przez określony czas czy w określonym zakresie – postąpimy zgodnie z twoją decyzją. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.

5.   W każdej chwili możesz zażądać abyśmy poprawili bądź sprostowali twoje dane osobowe. Możesz to też zrobić samodzielnie używając po zalogowaniu w Serwisie zakładki: Profil -> Dane osobowe/ Adresy

6.   W każdej chwili możesz zażądać od nas informacji o zakresie przetwarzania przez nas twoich danych osobowych.

Mamy obowiązek poinformować cię nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania każdego z żądań o podjętych przez nas działaniach.

 

Czas przechowywania danych osobowych

 

Twoje dane osobowe przechowujemy do czasu usunięcia konta Użytkownika w Serwisie. Usunięcie konta może nastąpić na Twoje żądanie ale również w przypadku wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych bądź zażądania przez Ciebie ich usunięcia.

W naszych systemach pozostaną jedynie informacje archiwalne o zawartych przez Ciebie transakcjach, których przechowywanie związane jest np. z przysługującymi ci roszczeniami np. z tytułu gwarancji, a także w związku z obowiązującymi nas przepisami prawa np. prawo podatkowe. 

 

Kontakt w sprawie danych osobowych


 

Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych możesz zgłaszać do nas w wybrany przez siebie sposób:

 

 1. Wiadomości e-mail na adres: sklep@bozarto.pl
 2. Telefonicznie: 533 114 842
 3. Poprzez formularz kontaktowy dostępny w Serwisie
 4. Listownie na adres:  Bozarto Jakub Kasprzak ul. Marysińska 113 91-849 Łódź

 

Powierzenie przetwarzania danych

 

Firma Bozarto Jakub Kasprzak może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z naszym sklepem w zakresie niezbędnym dla realizacji transakcji:


 • Firmom spedycyjnym w celu dostarczania przesyłek.
 • Firmom obsługującym płatności on-line.

 

Dane osobowe Użytkowników, poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich.

Dane osobowe Użytkowników Serwisu nie są też przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

 

Firma Bozarto Jakub Kasprzak stosuje także wewnętrzną Politykę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.


Cookies


Opisana polityka plików cookies odnosi się do wszystkich stron internetowych, należących do Bozarto Jakub Kasprzak (bozarto.pl, bozarto.com, bozarto.com.pl, sportowehamulce.pl sportowehamulce.com, sportowehamulce.com.pl, sportowe-hamulce.pl, sportowe-hamulce.com.pl, sportowe-hamulce.com).

Czym są pliki cookies?

Ciasteczka (ang. cookies) - niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.
Źródło: wikipedia.pl

Do czego używamy plików cookies?

Wykorzystujemy pliki cookies w celu:

 • umożliwienia korzystania z Panelu Klienta,

 • dostosowania serwisu do preferencji użytkowników,

 • pozyskiwania anonimowych danych dotyczących sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z serwisu,

 • ułatwienia użytkownikom poruszania się po stronach serwisu i korzystania z niego,

 • zapewnienia standardów bezpieczeństwa.

Stosujemy pliki cookies „stałe” oraz „sesyjne”. Pliki cookies „stałe” pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies. “Sesyjne” pliki cookies pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone.

Pliki cookies wykorzystywane są również przez podmiot współpracujący z Bozarto – Google Inc. Wykorzystujemy usługi Google Analytics, która legitymuje się własną polityką prywatności.


Zarządzanie plikami cookies

Wszystkie nowoczesne przeglądarki pozwalają na włączenie bądź wyłączenie mechanizmu ciasteczek (domyślnie zazwyczaj jest on włączony). Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Informacje na temat zmiany ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach:


Instrukcje dla urządzeń mobilnych:

 

Plugin Facebook

 

Nasza strona zawiera plugin do serwisu społecznościowego Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Plugin Facebooka na naszej stronie jest oznaczony logo Facebook. Plugin ten bezpośrednio połączy Was z naszym profilem na serwerze Facebooka. Facebook może wówczas uzyskać informacje, że odwiedzaliście naszą stronę ze swojego adresu IP. Jeżeli odwiedzacie naszą stronę będąc zalogowanymi na swój profil na Facebooku, Facebook zarejestruje informację o wizycie. Nawet jeżeli nie jesteście zalogowani Facebook jest w stanie pozyskiwać informacje o adresie IP.
Pragniemy podkreślić, że Facebook nie przekazuje nam informacji o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. Cel i zakres danych gromadzonych przez Facebook nie są nam znane. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na portalu Facebook proponujemy kontakt bezpośrednio z Facebookiem lub zapoznanie się z polityką prywatności portalu pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/
Jeżeli nie życzycie sobie, aby Facebook mógł pozyskiwać informacje dotyczące waszych wizyt na naszych stronach, doradzamy wcześniejsze wylogowanie się z waszego konta na Facebooku.

 

Deklaracja dotycząca ochrony danych w Google Analytics

 

Nasze strony używają mechanizmów analizy usług sieciowych Google Inc. (”Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA “): Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger. Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger używają plików cookies, które umożliwiają analizę sposobu korzystania ze stron internetowych. Informacje zbieranie przez pliki cookies są przekazywane na serwery Google znajdujące się w USA i archiwizowane.

Jeżeli funkcja anonimizacji adresu IP jest włączona podczas korzystania z naszej strony internetowej, adres IP Użytkownika jest skracany przez Google. Dotyczy to państw członkowskich Unii Europejskiej i innych państw wymienionych w Umowie o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP jest wysyłany do serwera Google w USA i tam skracany. W ten sposób funkcja anonimizacji adresu IP będzie aktywna na naszej stronie internetowej. Na wniosek operatora strony internetowej, Google wykorzystuje gromadzone informacje do analizy korzystania przez strony internetowej, przygotowania raportów dotyczących korzystania ze strony internetowej i innych usług związanych z korzystaniem z Internetu. Adres IP przekazany przez przeglądarkę Użytkownika w ramach programu Google Analytics nie jest przechowywany wraz z innymi danymi Google.
Użytkownik może zablokować zapisywanie plików cookie w przeglądarce internetowej. Jednakże w takim przypadku pełne wykorzystanie wszystkich funkcji strony internetowej może nie byc możliwe.

Oprócz tego, Użytkownik może zablokować zapisywanie danych zebranych przez cookies dotyczących używania strony internetowej (włącznie z adresem IP) i wysyłanie ich do Google, jak również przekazywanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=plD
odatkowe informacje


W przypadku pytań lub wątpliwości, co do Polityki Prywatności, Sklep internetowy Bozarto prosi o kontakt na adres e-mail podany na stronach serwisu sklep@bozarto.pl


Kontakt: Tel. 533 11 48 42 FB: Bozarto e-mail: sklep@bozarto.pl

Copyright © Bozarto.pl all rights reserved

BOZARTO Sportowe Hamulce – sklep z częściami zamiennymi do samochodowych układów hamulcowych oferujący sportowe tarcze hamulcowe, tarcze wiercone nacinane rowkowane GTR, klocki hamulcowe, przewody hamulcowe w oplocie stalowym reperaturki zacisku oraz płyny i smary do układów hamulcowych, Łódź Marysińska 113

Pozycjonowanie i Kampanie Adwords: VD - zapoznaj się z ofertą